River Dialogue


River Dialogue on Euroopa Komisjoni 5. Raamprogrammi poolt rahastatud rahvusvaheline uuringuprojekt, mis algas 2003. a jaanuaris ning kestis kaks aastat. Projekti eesmärk on välja selgitada parimad meetodid üldsuse osalemise suurendamiseks EL veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel ning vesikondade veemajanduskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.

 Üldsuse kaasamine valitsemisotsuste tegemisse on oluline, kuna see aitab muuta otsustelangetamist tõhusamaks, tõstab inimeste keskkonnateadlikkust ning hõlbustab väljatöötatud veemajanduskavade aktsepteerimist ja ellurakendamist.

 Projekt töömeetodiks on fookusgrupi intervjuude ja kodanikepaneelide läbiviimine. Fookusgrupi intervjuu kujutab endast väikeses rühmas läbiviidavat planeeritud diskussiooni. Emajõe piirkonnas viiakse läbi 9 fookusgrupi intervjuud, milles osalevad erinevate huvigruppide esindajad- kohaliku omavalitsuse töötajad, keskkonnaorganisatsioonide liikmed, kalamehed, põllumehed, puhkemajanduse ettevõtjad ja teised.

 Kodanikepaneel on juhuslikult valitud elanike kogu, mis tuleb kokku kaheks päevaks eesmärgiga vaagida tähelepanelikult mõnd  piirkonna jaoks olulist probleemi. Paneeli liikmed kuulavad erinevaid ekspertarvamusi ning esitavad lõpuks soovitused probleemi lahendamiseks. Kodanikepaneel võimaldab osalejail õppida põhjalikult tundma üht või mitut üldsusele olulist probleemi; annab võimalused erinevatel osapooltel esitada oma seisukoht ning annab teavet üldsuse väärtushinnangutest, mõtetest, vajadustest ja huvidest.

 Projekti pilootaladeks, kus veemajanduses kasutatavaid üldsuse kaasamise meetodeid katsetatakse on Motala jõgi Rootsis, Emajõgi Eestis ja Ijsselmeer Hollandis. Peipsi Koostöö Keskuse partneriteks projektis on Linköpingi Ülikool ja  Amsterdami Vabaülikooli Keskkonnateaduste Instituut.

 Läbiviidud kohtumiste põhjal, tuginedes spetsialistide ja kohalike inimeste arvamustele kolmes Euroopa vesikonnas, koostavad projekti partnerid Euroopa riikide valitsustele ja vesikondade ametivõimudele soovitused üldsuse, sealhulgas teadlaste kaasamiseks otsuste tegemisse veemajanduse valdkonnas. Töötatakse välja praktilised juhendid, mis projekti lõppedes (2004. a lõpul) avaldatakse projekti kodulehel ja CD-plaadil.

Materjalid: