PeipsiMan

Projekti nimi:  Regionaalarengu ja piiriülese koostöö tugevdamine Eesti-Vene piiriregioonis ning Peipsi järve veemajandusprogrammi osaline elluviimine /
Improved regional development and CBC in the Estonian-Russian border region through partial implementation of Lake Peipsi Management Programme

Projekti toetab: INTERREG IIIA programm


Projekti kestus: oktoober 2007 – märts 2009

Projekti juhtpartner: Peipsi Koostöö Keskus, Margit Säre, margit@ctc.ee

Partnerid:
Eestist: MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskoda - Katrin Loss, katrin@aktivkeskus.ee
Venemaalt:
Pihkva linna munitsipaalettevõte “Gorvodokanal”
Piiriülese Koostöö Keskus St.Peterburg - Natalia Alexeeva, natalia@ctcspb.ru
Chudskoi Projekt - Olga Vassilenko, olgavassilenko@yahoo.com

Projekti eesmärk:
Projekt sihtregioon on Eesti-Vene  piiriala vallad. 2003-2005 aastatel välja töötatud Peipsi järve veemajandusprogramm (UNDP/GEF-i rahastatud projekt, mida viis ellu Peipsi Koostöö Keskus) nimetab eesmärkidena üldist jätkusuutlikku arengut ning sisaldab kooskõlastatud  meetmeid  Peipsi veemajanduseks aastatel 2006-2015. Hetkel on järgmiseks kriitiliseks sammuks teavitada kohalikku elanikkonda Veemajandusprogrammi eesmärkidest ning alustada meetmete rakendamist. Antud projekti tegevuste sihiks on leida lahendus vältimaks selle EL välispiiri muutumist säästva arengu takistuseks ning samas parendada loodusressursside säästlikku kasutamist.

Projekti tegevused:
Projekti tegevused on jagatud kolme sisulise teemavaldkonna vahel.

I Koolitusprogramm Eesti ja Vene spetsialistidele
Koolitusprogramm aitab kaasa Peipsi järve piirkonna kohalike omavalitsuste spetsialistide pädevuse arendamisele, parandab võrgustikutööd ning infovahetust kohalike omavalitsuste spetsialistide vahel.

Koolituste sihtgrupiks on Peipsi järve piirkonna kohalike omavalitsuste keskkonna- ja arendusvaldkonna spetsialistid. Igal koolitusel osaleb ca 20 inimest nii Eesti kui Vene poolelt.

Koolitusprogrammi raames toimub 3 koolitust:

21.-22. veebruaril 2008 Tartus, Eestis
Konverents "Järvepiirkondade jätkusuutlik arendamine"

19.-20. mail 2008 Spitsinos, Venemaal
Seminar "Piiriülene veemajandus ja Peipsi järve keskkonnaandmete kasutamine"

26. mai -  6. juuni 2008 Pihkvas, Venemaal
Geoinfosüsteemide (GIS) alane koolitus Pihkva oblasti riiklike looduskaitseorganisatsioonide spetsialistidele

II Heitvee infrastruktuuri rekonstrueerimine Pskovkirpitchi asulas
28 novembril 2008 avati pidulikult PEIPSIMAN projekti toel rekonstrueeritud Pihkva Pskovkirpichi linnaosa heitveepuhastusjaam.
Vt. Artikkel ajalehes Postimees "Pihkva tegi sammukese reostuse vastu", Vilja Kohler

III Teabe levitamine ja võrgustikutöö eri huvigruppidega
  • Projekti infovoldiku eesti ja vene keeles trükkimine ja levitamine
  • Elektrooniline infolist Peipsi piirkonna regionaalarengu ja keskkonna teemadel
  • Turisti teejuhi “Peipsi/Pihkva järve märgalad” trükkimine ja levitamine

Projekti raames välja töötatud materjalid: