Kultuuripärandi säilitamine

Projekti nimi: Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas

Toetaja:

Projekti kestvus: august 2008 - mai 2010

Partnerid: MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskoda, MTÜ Setomaa Valdade Liit, Võrtsjärve Sihtasutus

Kontak: Karin Kruusmaa,  karin@ctc.ee

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on väärtustada kohalikku kultuurilist omapära ja tõsta avalikkuse teadlikkust nendest väärtustest aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele, ekspositsioonide täiustamisele ja tutvustamisele.  Projekti otsesteks eesmärkideks on kaardistada kohalike muuseumide probleemid ja vajadused, luua muuseumide ja teiste huvigruppide võrgustik, koostada võrgustiku arengukontseptsioon ning töötada välja jätkuprojekt, mille raames valmib Peipsi ja Võrtsjärve piirkonna muuseumide võrgustiku strateegia ja tegevuskava; ja viiakse ellu osa strateegia tegevustest.

Muuseumide olukorra parandamist kui kultuuri arendamist vaadeldakse praeguses kontekstis nii vahendina majanduslik-sotsiaalse keskkonna parandamiseks kui ka kogukondliku identiteedi säilimiseks.

Regiooni arengupoliitikast sõltub see, kas rahvuskultuur säilib või võetakse omaks uus erinevate kultuurisegumite kogu, mida pakub meile arenenud lääneühiskond ja mida kohapeal propageerib meie endi meedia. Loodav koostöövõrgustik aitab kaasa Peipsi ja Võrtsjärve piirkonna kultuuripärandi säilitamisele ja arendamisele, koolituste kaudu hoiakute ning poliitikate kujundamisel.

Projekti tegevuskava 1. perioodil (august 2008-mai 2009)

August-september 2008: Ettevalmistustööd. Lepingute sõlmimine, kalenderplaani koostamine, Projekti piirkonda jäävate  muuseumide nimekirja koostamine.
18. september 2008: Projektipartnerite kohtumine ja Peipsi piirkonna külastamine
September–Oktoober 2008: Uuring kohalike muuseumide vajaduste kaardistamiseks
Muuseumide vajaduste ja probleemide kaardistamine, ankeetküsitluse väljatöötamine projekti piirkonna muuseumide vajaduste kaardistamiseks, küsitlused viiakse läbi kõikides projekti piirkonda jäävates kohalikku kultuurilugu ja pärimust tutvustavates muuseumides: Setomaal, Võrtsjärve piirkonnas, Peipsiveeres Jõgevamaal, Ida-Virumaal (Peipsi rannik), Peipsiveeres – Tartumaal. Aruande koostamine läbiviidud küsitluse alusel.
28. oktoober 2008: Seminar Tartus, et arutada muuseumide probleeme, vajadusi ning välja töötada ettepanekud kohalike muuseumide võrgustiku arengu kontseptsiooni jaoks
November 2008: Kokkuvõtete tegemine muuseumide vajadustest ja soovidest, pannakse paika kontseptsioon, mis sisaldab järgnevad konkreetsed sammud, plaanid jätkuprojektideks.
Veebruar – märts 2009: Valmib jätkuprojekt Eesti Naabruspoliitika Instrumendi programmile strateegia väljatöötamiseks ja osaliselt strateegia elluviimiseks, s.h. toetused väikestele muuseumidele ja MTÜdele vastavalt kaardistatud vajadustele ja välja töötatud kontseptsioonile.
19. märts 2009: Projekti tegevuskava tutvustav seminar Setomaal muuseumide esindajatele, omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsiooni esindajatele.

Aprill 2009: Projektipartnerite kohtumine, kokkuvõtete tegemine, projekti perioodi tulemuste hindamine ja analüüsimine, plaanid järgmiseks perioodiks.
17. aprill 2009: Ettekanne projektist KÜSK aastakonverentsil
4. mai 2009: Muuseumide ümarlaud Alatskivil, mis on registreeritud mitteametliku Minu Eesti mõttekojana.
Mai 2009: projekti aruande koostamine.

Projekti tegevuskava 2. perioodil (juuni 2009-mai 2010):


Juuni 2009: Ettevalmistustööd - lepingute sõlmimine, kalenderplaani koostamine, projekti piirkonda jäävate muuseumide nimekirja koostamine.
31. august 2009: Projektipartnerite kohtumine
August-September 2009: Koolituskavade väljatöötamine - töötati välja koolituskava muuseumitöötajatele lähtudes muuseumide ühistest vajadustest. Koostati koolitusjärgne tagasiside ankeet.
September-Oktoober 2009: Andmete kogumine muuseumide voldiku jaoks
26. september 2009: Mihklipäeva käsitöötoad Raadi mõisapargis (Narva mnt 177, Tartu) kl 12 – 16.

26.oktoober 2009: Kogumispoliitika koolitus muuseumitöötajatele (ERMi näitusemaja, J. Kuperjanovi 9, Tartu) kl 10.30 - 16
November 2009: Vahekokkuvõtete tegemine - koolituse tagasiside ankeetide põhjal kokkuvõtte tegemine, info edastamine osalejatele, lektoritele.
November 2009: Vahearuande koostamine KÜSK-le
Detsember 2009 - Märts 2010: Trükise koostamine - Voldiku kokkupanek, kujundamine, trükkimine. INFOVOLDIK "Muuseumide võrgustik - Setomaa, Võrtsjärve, Peipsiveere" ja infovoldiku kaart
27. märts 2010: Seto käsitööd tutvustav töötuba lastele ja noortele Obinitsa Seto Muuseumitarõs.

19. aprill 2010: Kokkuvõtlik seminar projektipartneritele, kokkuvõtete tegemine, projekti analüüsimine ja hindamine, jätkuprojekti plaanid. Seminar toimub Võrtsjärve külastuskeskuses.
Aprill - Mai 2010: Lõpparuande koostamine KÜSK-le