GreenMind

Projekti nimi: 
GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine  Eesti Vene piirialal. (Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area )

Rahastaja:  Eesti-Vene piiriülese koostöö programm

Projekti eelarve:
495 440 EUR ja piiriülese koostöö programmi osa sellest on 445 896 EUR.

Kestvus
August 2019 - jaanuar 2022

Partnerid

MTÜ Peipsi Järve Projekt - lead partner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus   (RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EST)

Projektijuth: Margit Säre; margitsare @gmail.com

Eesmärk:   rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti raames töötatakse välja  praktilisi metoodilisi keskkonnateadlikkuse suurendamise tööriistakomplekte, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele, mis tagab projekti jätkusuutlikkuse.

Tegevused

GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi Pihkva järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetika
tõhusus. Projekti tegevused on:

  • Avalikud üritused piirkonna elanikele, keskkonnakampaaniad.
  • Koolitused õpetajatele ja õpilastele.  Sealjuures kaasatakse rohelisse mõtteviisi ka õpilaste peresid. 
  •  Korraldatakse kaks ökoreklaami konkursisi. 
  • Avalike ürituste korraldajaid koolitatakse välja keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks.
  • Elanike teavitamine projekti fookuseks olevatest keskkonnateemadest. 
  • Organisatsioone (kohvikud, supermarketid, bensiinijaamad)  kaasatakse ökokampaaniatega, et suurendada keskkonnasõbralike algatuste elluviimist

Uudised: 

Sündmused:
  • Partnerite kokkusaamine Tartus 30.08.2019.