GreenMind

Projekti nimi: 
ER101 GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine  Eesti Vene piirialal. (Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area )

Rahastaja: 

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja omaosa kaasfinantseerib Keskkonna Investeeringute Keskus. Projekt kogueelarve on 495 440  eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot.  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Kestvus
August 2019 - jaanuar 2022, 30 kuud.

Partnerid

MTÜ Peipsi Järve Projekt - lead partner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus   (RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EST)

Projektijuth: Margit Säre; margitsare @gmail.com

Eesmärk:   rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti raames töötatakse välja  praktilisi metoodilisi keskkonnateadlikkuse suurendamise tööriistakomplekte, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele, mis tagab projekti jätkusuutlikkuse.

Tegevused

GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi Pihkva järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetika
tõhusus. Projekti tegevused on:

  • Avalikud üritused piirkonna elanikele, keskkonnakampaaniad.
  • Koolitused õpetajatele ja õpilastele.  Sealjuures kaasatakse rohelisse mõtteviisi ka õpilaste peresid. 
  •  Korraldatakse kaks ökoreklaami konkursisi. 
  • Avalike ürituste korraldajaid koolitatakse välja keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks.
  • Elanike teavitamine projekti fookuseks olevatest keskkonnateemadest. 
  • Organisatsioone (kohvikud, supermarketid, bensiinijaamad)  kaasatakse ökokampaaniatega, et suurendada keskkonnasõbralike algatuste elluviimist

Uudiskiri:

Sündmused:

Antud kodulehel olev info on valminud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Ühisgümnaasium ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.


PROGRAMIGA SEOTUD LINGID:
Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu 
Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraathttps://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraathttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/
Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
Eesti Vabariigi Rahandusministeerium https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg