© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

AK uudised

Mis on arengukoostöö

Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.

Vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavale 2006–2010 keskendub Eesti aastast 2006 neljale prioriteetriigile: Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja Afganistanile.


Uudised:


14) P

eipsi Koostöö Keskus alustab Välisministeeriumi toel keskkonnaharidusprojekti Armeenias,
august 2013

Loe Välisministeeriumi pressiteadet siit

 

13) 29 novembril 2012 kirjutati Roomas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veekonventsiooni (UNECE Water Convention) partnerite kohtumisel alla piiriülese Dnestri jõe kokkuleppele  (The Dniester River Basin Treaty).

Kokkuleppe ettevalmistamisel mängis olulist rolli Peipsi Koostöö Keskuse pikaajaline partner - Moldova MTÜ EcoTiras.

Peipsi Koostöö Keskus on viimaste aastate jooksul viinud ellu mitu  veemajanduskoostööd käsitlevat projekti Denstri jõe piirkonnas ning ka Moldova/Ukraina keskkonnavaldkonna MTÜde suutlikkuse toetamiseks.

Kokkuleppe tekst on leitav: 12) 29 novembril 2012 kirjuati alla piiriülese Dnestri jõe kokkulepe 

The signed treaty permits to develop a modern-style river basin transboundary cooperation and the futher main goal of Eco-TIRAS is the implementation of the signed treaty on local, national and transboundary levels. You can download the text of the treaty from the link http://www.eco-tiras.org/index.php/eco-legislation-pp-and-ngos-devel-mainmenu-41


11)  21 septembril tähistatakse Euroopa koostöö päeva
Peipsi Koostöö Keskuse pressiteade 20. sept 2012

Peipsi Koostöö Keskus koos oma heade partneritega Eestist, Lätist ja Venemaalt korraldab septembrikuus erinevaid üritusi, tähistades sel viisil Euroopa koostöö päeva.

2012. a. kevadel alustas Peipsi Koostöö Keskus kahe Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö projektiga. Kümne partneriga maikuus alanud „Greenman“ projekti peategevuseks on haljasalade ja nende majandamise arendamine. 

Peipsi Koostöö Keskus osaleb ka Euroopa Komisjoni 7. Raamprogrammi uuringuprojektis EUBORDERREGIONS. European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Möödunud nädalal kohtus Peipsi Koostöö Keskuse koordinaator Vene partneritega, et paralleelselt 11 teiste piirkondade uuringutega alustada uuringuid Eesti-Vene piirialal. Uuringute sihiks on uurida sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välispiirialadel. Analüüsitakse piirialade konflikte ja koostöökogemusi ning Euroopa Liidu piiripoliitikate mõju nende regioonide arengule. 

Lisaks on Peipsi Koostöö Keskusel käimas koostööprojekt ukrainlastega „Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas". Lisateave: http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/doonau-joe-delta-arengukoostooprojekt


Euroopa koostöö päev: ühised piirid lähendavad. Ligi 40 riiki tähistavad edukat koostööd, mille abil riikidevahelised piirid on muutunud sildadeks. Nädala jooksul (17.-23.09.) toimuvad igal pool Euroopas erinevad üritused koostöö ja heanaaberlikkuse toetuseks. Üritused annavad võimaluse näha muutusi paremuse suunas, mis on saavutatud tänu kohalikele algatustele ja koostööprojektidele erinevates eluvaldkondades: töökohtade loomine, tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmine, keskkonnakaitse, transpordi ja energeetika arendamine. Loe lisa: www.ecday.eu


10) 16 juuli 2012; Artikkel Moldova kolmanda sektori olukorrast (vene keeles)

9) 16 aprill 2012
Arengukoostöö Ümarlaud korraldab koolituse "Sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös – miks ja kuidas?", registreeri ja loe lisa: www.terveilm.net

8) 19. oktoober 2011; Eesti ja Moldova hakkavad arendama keskkonnakaitsealast koostööd
19. oktoobril allkirjastasid keskkonnaminister Keit Pentus ja Moldova keskkonnaminister Gheorghe Şalaru riikide vahelise keskkonnakaitsealase koostöölepingu.
Keskkonnaminister Keit Pentus selgitas, et keskkonnakaitsealane koostöö hakkab toimuma peamiselt sellistes valdkondades, nagu õhusaastamise vähendamine, keskkonnaseire, keskkonnamõju hindamine, säästev areng, elurikkuse kaitse ja säilitamine.
Lepingust tulenevalt soodustavad pooled otseste kontaktide sõlmimist ja koostöö arendamist mõlema riigi keskkonnakaitsega tegelevate institutsioonide, organisatsioonide ja ettevõtete vahel.  Näiteks hakatakse vahendama mõlema riigi teadlaste ja spetsialistide teadmisi keskkonnahariduse ja -teaduse vallas. Samuti asutatakse ühistöörühmi erinevate probleemide lahendamiseks. Ühiselt algatatakse erinevaid koostööprogramme ja -projekte. Lisaks hakatakse vahetama informatsiooni keskkonna- ja looduskaitse ning loodusvarade säästliku kasutamise, jäätmetekke vähendamise ja jäätmete töötlemise meetodite kohta.
 
Riikidevaheline koostöö toimub Eesti arengukoostöö raames. Siiani on Eesti keskkonnakaitse alase arengukoostöö partnerriikideks olnud peamiselt Gruusia ja Ukraina.


7) 4. novembril 2011 korraldab Arengukoostöö Ümarlaud praktilise projektikirjutamise koolituse, kus antakse  nõu, kuidas taotleda raha Euroopa Komisjoni avatud rahastusvoorus maailmahariduslike projektide toetuseks (EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust.


6) 29. märtsil 2011.a. korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eestis asuva Moldova Saatkonna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega kaubanduskoja II korruse saalis (Toom-Kooli 17, Tallinn) järjekordse sihtturuseminari, kus seekord tuleb vaatluse alla Moldova: räägitakse Moldovast, majanduskeskkonnast ja ettevõtlusest selles riigis, koostöövõimalustest, juriidilistest aspektidest Moldovas tegutsemisel ja oma kogemusi jagavad ka ettevõtjad. Loe veel: http://www.koda.ee/?id=14583


5) 2. märtsil  tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille teemaks sel
aastal on “Vesi linnades”. 
Veepäeva tähistamine sai alguse 1993. aastal, mil ÜRO Peaassamblee kuulutas 22. märtsi ülemaailmseks veepäevaks ning kogu maailmas viiakse läbi erinevaid vee- ja veekaitsega seotud tegevusi.
Igal aastal on veepäeva tähelepanu keskmes kindel teema: varasematel aastatel on olnud selleks näiteks piiriveekogud, vesi ja tervis, veepuudus jms. Sellel aastal keskendutakse veevarustuse teemadele linnades ja probleemistikul, kuidas tulla toime kvaliteetse veevarustusega aina suureneva linnastumise tingimustes. Kuidas tulevikus lahendada veega seotud probleeme, pidades silmas nii rahvastiku juurdekasvu kui ka veevarude vähenemist? See küsimus muutub tulevikus üheks suuremaks väljakutseks kogu inimkonnale.
Peipsi Koostöö Keskus viib 2011. aastal ellu projekti Moldova-Ukraina piirijõe, Dnestri, piirkonnas, kus anname edasi Eesti kogemusi Euroopa Liidu
Veeraamdirektiivi rakendamisest ning Eesti-Venemaa piiriveekogude haldamisest. 2011. aasta suvel toimub ka piiriveekogude teemaline
seminar ja õppereis Peipsi piirkonnas Kõrgõzstani, Kasahstani, Gruusia, Molodva, Ukraina ja Valgevene MTÜdele ja veespetsialistidele.
Ettevalmistamisel on ka kogumik Ida-Euroopa piiriveekogudest.
 

4) 1. märts 2011. 

Koolitus: Arengukoostöö võimalused EL Idapartnerluse riikides

Arengukoostöö Ümarlaud kutsub 1. märtsil koolitusele kõiki uutest tegevusvõimalustest huvitatud kodanikuühenduste esindajaid.EL Idapartnerluse riigid on Armeenia, Azerbaijaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene

Vaata lisaks www.terveilm.net


3) 10.-17. jaanuaril 2011 korraldavad M
oldova Vabariigi Suursaatkond Eestis koostöös Moldova Kultuuriseltsiga Luceafarul Moldova Kultuuri Nädala, eesmärgiga tuua lähemale Moldova kultuuri ja talve traditsioone Eesti rahvale. Huvilisi kutsutakse osa võtma ja nautima ilusat nädalat täis Moldova muusikat, tantse, kunsti, filme ning rahvuskööki. 

Loe veel: http://www.terveilm.net/

2) 15-16.11.2010 Rahvusvaheline Dniestri veemajandusalane konverents  “The Dniester River Basin:Environmental Problems and Management of Transboundary Natural Resources ;  Tiraspolis (Transdnistria; Molodova) 1) 12.11.2010.  Infoseminar arengukoostöö võimalustest Moldovas;  Moldova Saatkonnas,Tallinnas mida korraldavad Moldova Suursaatkond Eestis, Arengukoostöö Ümarlaud ja Eesti Välisministeerium.

Moldova on üks neljast Eesti riigi prioriteetsest arengukoostöö partnerriigist. Tähtsaimad valdkonnad Moldova toetamisel on siiani olnud hea valitsemistava ja demokraatia arendamine ning haridussektori, majandusarengu ja keskkonnasäästliku arengu toetamine, kuid kodanikuühendusel leidub võimalusi koostööks ka teistes valdkondades. Infotunni eesmärk on tutvustada lühidalt arengukoostöö olemust, jagada infot Moldova eluolust ja kontakte partnerlusvõimaluste kohta sealsete kodanikuühendustega ning tutvustada rahastusvõimalusi arengukoostöö projektide elluviimiseks.

Peipsi Koostöö Keskusest osaleb infotunnil Margit Säre, kes on arengukoostöö valdkonna projektijuht.


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: