© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Piiriülene ja arengukoostöö

Koostöö Peipsi valgalal

*Peipsi Koostöö Keskusel on 25-aastane kogemus piiriüleste suhete arendamisel ning piirialade koostöö hõlbustamisel Eesti-Vene piiril, Peipsi valgalal,

Meie kootööpartnerid Venemaal on mitmed kohalikud omavalitused, koolid, ülikoolid, MTÜd. Mitmeid projekte viime ellu koos MTÜga Peipsi Järve Projekt, Pihkvas.

*Peipsi Koostöö Keskus on Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjoni, Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise töörühma liige.


Arengukoostöö

 Lisaks viime projekte läbi muutuvate sotsiaal-majanduslike tingimuste ja poliitikatega Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialadele eriomastes kultuurikontekstides.

Oleme viinud ellu projekte Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina, Armeenia-Gruuisa piirialadel, Valgevenes,Tadžikistanis.

Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.


Vastavalt Eesti arengukoostöö põhimõtetele keskendub Eesti neljale prioriteetriigile: Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja Afganistanile.


Peipsi piirkonna kogemust avalikkuse kaasamise ning piiriüleste veekogude haldamise küsimustes, samuti kogukonna arengus oleme edasi andnud ja arengukoostööd erinevate projektide näol edendanud Idapartnerlus, Kesk-Aaasia jt. riikides

Näiteks veemajandusprojektid Dniestri jõe valgagal (Moldova-Ukraina); Chu ja Talasi piirijõgedel (Kasahstan-Kõrgõzstan) või koostöö Makedoonia-Albaania piiril asuva Ohridi järve jätkusuutlikuks majandamiseks

Vt. meie läbiidud projekte.Arengukoostöö projektide voldik; 2013-2015Peipsi Koostöö Keskus on Arengukoostöö Ümarlaua asutajaliige  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: