© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Õppeprogrammid ja teenused

Peipsi Koostöö Keskus pakub eri teenuseid oma tegevussuundadega seotud valdkondades.

 

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEPÄEVAD KOOLIDELE

    • Viime läbi teaduspäevi ja koostöös koolidega tähistame rahvusvahelisi keskkonnapäevi


LOODUSÕPPEVAHENDITE LAENUTUS, ÕPPEMATERJALIDE ja EKSPOSITSIOONIDE KOOSTAMINE


Kontakt: Katrin Saart, katrin.saart@gmail.comPROJEKTI ETTEVALMISTUS, KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE

Pakume tuge projektipõhises maailmas hakkama saamiseks:

Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee


  • Projektijuhtimise loengud (TTÜ-s alates 2010 a.)
TTÜ Tartu kolledž, 2017. a. sügissemester


UURINGUD JA ANALÜÜSID

  • Ökoloogilis-majanduslikud ja sotsiaal-majanduslikud analüüsid.                          Veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemiseks on vaja teostada ökoloogilis-majanduslik analüüs,mille käigus hinnatakse kavandatava tegevuse mõju pinna- ja põhjaveele. Kavandatav tegevus või kavandatav tegevus koos kahjuliku mõju leevendamiseks tarvitusele võetud meetmetega ei tohi üldiselt halvendada pinna- ja põhjavee seisundit. Ökoloogilis-majandusliku analüüsi käigus tehakse sotsiaalmajanduslik analüüs kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kahju ja kasu kohta (võimalusel tulu-kulu analüüsina). Sotsiaalmajandusliku analüüsi tulemusi võrreldakse veeseadusest tulenevate keskkonnaeesmärkidega ning tehakse ettepanekud kavandatava tegevuse ökoloogilis-majandusliku rakendatavuse kohta. Kui kavandatavast tegevusest tulenev kahju (kas majanduslik või ökoloogiline või mõlemad) on suurem kui tegevusest ning tegevuse kahju ärahoidmiseks rakendatavatest meetmetest saadav keskkonnaalane või sotsiaalmajanduslik kasu, ei ole tegevus ökoloogis-majanduslikult põhjendatud.

  • Analüüside ja uuringute läbiviimist (piirialade- ja regionaaluuringud, kalandusuuringud jms, läbiviidud uuringuid saate vaadata siit)

Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.eeKOOLITUSTE JA SEMINARIDE, ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Pakume eri projektijuhtimisalaseid koolitusi. Lisaks valmis koolitusprogrammidele koostame ja viime läbi koolitusi ka vastavalt tellija vajadustele.


    • Pakume tuge piiriülest koostööd käsitlevate koolituste, konverentside, konverentsijärgsete õppereiside piirialadele korraldamisel

 Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee

 

 

Teenuste väljaarendamist toetas

Image: /photos/KUSK_logo_jpg.jpg?88346

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: