© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi CTC annetusprogramm

 

Projekti nimi: Peipsi Koostöö Keskuse annetusprogramm

Projekti kestus: juuni 2012 - märts 2013

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Projekti eelarve: 4144,53 €, sh 3725,53 € KÜSKi toetus
Projektijuht: Eeva Kirsipuu, eeva @ ctc.ee

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on efektiivselt rakendunud annetussüsteem Peipsi Koostöö Keskuse (edaspidi Peipsi CTC) heade algatuste ja tegevuse toetuseks. Projekt toetab Peipsi CTC annetustest saadava tuluosa suurenemist tänu annetuste kogumise strateegia ja rakenduskava väljatöötamisele ning tõhustab täienenud rahaliste vahendite arvel Peipsi CTC eesmärkide elluviimist.

Tegevused:

1)    Peipsi CTC strateegia lisadokumendina annetuste kogumise strateegia ning praktilise rakenduskava väljatöötamine: toimuvad kohtumised piirkonna partneritega ja kaks organisatsioonisisest ümarlauda, mille tulemusel töötatakse välja vähemalt 2 annetuste kogumise kampaaniat konkreetse Peipsi piirkonna ettevõtmise toetamiseks
2)    Annetuste kampaania läbiviimine ja järgmise kampaania ettevalmistus, sh
-    Peipsi CTC kodulehe täiendamine, annetuste kogumise info esiletoomine
-    Meedia (sh sotsiaalmeedia) kaasamine kampaania läbiviimisesse

Projekti väljunditeks ongi annetuste kogumise strateegia ja praktiline rakendusplaan, läbiviidud ümarlaua arutelude tulemusel kasvab CTC liikmete teadlikkus annetuste kogumise teemal. Lisaks muutub Peipsi CTC kodulehelt - info annetamisvõimalustest saab olema nii eesti, vene kui inglise keeles.

Üritused
I Peipsi CTC sisene ümarlaud: 28.-29.august 2012, Tartu-Piirissaare
II Peipsi CTC sisene ümarlaud: 6.nov. 2012, Tartu

Tulemused:
Koostati annetuste kogumise strateegia (kava käsitleb tegevusi aastatel 2012-2014/2015). Stateegia koostamise protsess, sh läbiviidud ümarlauad, oli Peipsi CTCle väga arendav – teadmiste piire laiendati annetuste kogumise teemal nii üldiselt kui konkreetsete näidete, kogemuste abil, paika pandi heategevuslike kaupade arendustegevus, valmistati ette annetuste kogumise kampaaniad.

Novembris-detsembris 2012.a. viidi läbi koostöös Peipsimaa Külastuskeskusega annetuste kogumise kampaania, mille käigus koguti 1125 eurot. Lisaks saadi palju abivajavale perele vajalikke asju. Ehk võrreldes 2011.a. kampaaniaga tõusis annetuste kogumaht mitte eesmärgiks seatud 25% võrra, vaid kahekordistus. Kasvas ka annetajate koguarv.

Tänu projektile sai uuendatud Peipsi CTC kodulehte - menüüs toodi esile "Toeta", teave tõlgiti ka vene ning inglise keelde.  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: