© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Eesti märgalad 2014

6. veebruar 2014, kell 9.30–17.30

Tartu Loodusmajas (Lille 10, Tartu)

Seminariga tähistasime 2.veebruari rahvusvahelist märgalade päeva ning teeme algust Alam-Pedja 20. juubeliaastale pühendatud üritustega.  Seminaril sai kuulata ettekandeid märgalade, eelkõige soode, käekäigust. Teemavaldkondadest oli kaetud nii soode ajalugu, hoidmine, kaitsmine, taastamine kui seosed muu keskkonnaga ja inimtegevusega. 2014.a. rahvusvahelise märgalade päeva fookus on põllumajandus ning seetõttu käsitleti põllumajanduse ja märgalade suheteid Eestis põhjalikumalt.
Päeva teises pooles on võimalik osaleda praktilistes töötubades.

PÄEVAKAVA ja ETTEKANDED pdf-ide ning helifailidena

I osa, moderaator Marko Kohv
10:00 - 10:20   Keskkonnaministeeriumi märgaladega seotud tegevused, Hanno Zingel, Herdis Fridolin, MP3 (Keskkonnaministeerium)
10:20 - 10:40   Soode kaitsekorralduse planeerimine, Roland Müür, MP3 (Keskkonnaamet)
10:40 - 11:00   Märgalade taastamine ja majandamine, Kaupo Kohv, MP3 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
11:00 - 11:15   Eesti märgalade seisundist ja vajalikest töödest, Jüri-Ott Salm, MP3 (Eestimaa Loodus Fond)
11:15 - 11:30   Pudemeid Alam-Pedja looduskaitseala saamisloost, Arne Ader, Pille Tammur MP3
II osa, moderaator Jüri-Ott Salm
12:00 - 12:20   Toitainete ärakanne põllumajandus- ja loodusmaastikelt, Arvo Iital, MP3 (Tallinna Tehnikaülikool)
12:20 - 12:40   Põllumajandus ja märgalad, Aleksei Lotman, MP3 (ELF)
12:40 - 13:00   ELFi märgaladega seotud tegevused, Silvia Lotman, Kuno Kasak. MP3 (ELF)
13:00 - 13:20   Põllumajandusele kadunud soode jälgedes, Mati Ilomets, MP3 (Tallinna Ülikool)
13:20 - 13:40   Esimesi tulemusi soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemisel, Ain Kull, MP3 (Tartu Ülikool)
13:40 - 14:00   Elupaikade taastamine märgaladega seotud liikidele, Liina Remm, MP3 (Tartu Ülikool)
III osa
15:00 - 15:30   Postrite, trükiste, töötubade tutvustus
15:30 - 15:45   Otsinguoperatsioonid soodes, Ottomar Virk (Politsei- ja Piirivalveameti   Lõuna prefektuur)
15:45 - 17:15   Töötoad:
  • Märgalade ja põllumajanduse töötuba keskendub praegusel ajal Eestis märgalade ning põllumajanduse seostele. See hõlmab endas näiteks nii märgaladel asuvate pool-looduslike koosluste hooldamist ja taastamist kui ka märgalade kasutamist veekeskonda põllumajandusmaastikelt kanduva toitainetekoormuse vähendamiseks. Töötuba juhib Aleksei Lotman (Eestimaa Looduse Fond).
  • Märgalade ja loodushariduse töötoas räägitakse hetkel märgaladega seotud loodushariduse projektidest ning võimalustest nendega liituda.
   15.45- 16.00 „Loodushariduse võimalustest Eesti märgaladel“, Maris Kivistik,
                 (Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja)

   16.00- 16.15 "Säästva arengu haridus käsikäes Läänemere seisundi   parandamisega", Gedy Siimenson, Läänemere Projekti koordinaator
     • Antakse ülevaade sellest, miks ja kellele on loodud UNESCO Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project), missuguste tegevustega toetatakse säästva arengu haridust ja Läänemere seisundi parandamist ning kuidas antud projektiga liituda saab.
   16.15- 16.30 Sitasitikas Sassi uute digiraamatute tutvustus, Marko Peterson, Walk&Learn OÜ, Eestimaa Loodus Fond
   16.30 - 17.15 „Mis on ökokomplektid EcoKit ja Taimesein?“ Sven Aluste (koolitaja ja loodusehitaja, www.equilibre.
      Tegemist on praktilise kogemusõppel põhineva projektiga, mis on loodud säästva hariduse põhimõtete õppimiseks, lõimides omavahel kooli erinevaid õppeaineid. Projekt baseerub kaarhalli ehitatud heitvee puhastuslodul LivingMachine, mis asub Findhorni kogukonnas Šotimaal. LivingMachine eeskujul on kujundatud klassiruumis kasutatav akvaariumitest koosnev ökokomplekt EcoKit, kus õppeprotsessi käigus vaadeldakse veeorganismide, nii veetaimede kui ka –loomade toimimist ja vee puhastumist veekoosluse poolt. Süsteem toimib taastuvate energiaallikate toel, komplektiga on kaasas päikesepaneel, veekütte paneel ja tuulegeneraator. Ökokomplektist on ka väiksem mudel nimega Taimesein.
 • Märgalade taastamise töötoas vesteldakse hetkel Eestis toimunud soode taastamisprojektidest, nende praktilisel rakendamisel ette tulnud probleemidest ning lahedustest. Üheks teemaks on kindlasti lähitulevikus ilmselt oluliselt laieneva taastamistegevuse suunamine. Töötuba juhib Edgar Karofeld (Tartu Ülikool).
17:15 - 17:30   Kokkuvõte, arutelu, seminari lõpetamine, moderaator Marko Kohv (Eesti Märgalade Ühing)

Fotode autor: Raimo Pajula

Seminaril oli osalejaid kokku 127.

Seminari korraldajad: Eesti Märgalade Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Peipsi Koostöö Keskus
Seminari peakorraldaja: Marko Kohv, Eesti Märgalade Ühing
marko.kohv @ gmail.com


Seminari läbiviimist toetasid korraldavad organisatioonid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

  
        

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: