© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Käimasolevad projektid

Maailmaharidus:
SAME world projekt keskendub maailmahariduse edendamisele kümnes Euroopa riigis, Itaalia MTÜ  C.I.E.S. Onlus juhtimisel

Maailmaharidus Peipsi piirkonna koolides on Välisministeeriumi teavitusprojekt

SISUMMA - on Kodanike Euroopa programmi poolt rahastatud projekt, mis keskendub sallivuse,  vähemuste integratsiooni ning noorte meedia-alse kirjaoskuse teemadele

REMEDY - Mineviku hääled (The Voice from the Past – Recalling Memories in Diversity) - Kodanike Euroopa programmi projekt ajaloolise mälu teemadel

ECOLIT on ERASMUS+ programmi poolt rahastatud projekt täiskasvanute majandusalaste põhioskuste ja võtmepädevuste suurendamiseks

Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:

EL- ja idapartnerlusriikide kodanikuühiskonna koostöö konverents

EPICAH on Interreg Europe projekt loodus- ja kultuuripärandi edendamisest EL piirialadel

Borders in Globalisation on jätkuks EL 7.Raamprogrammi EUBORDERREGIONS projektile, mis uurivad sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välisipiirialadel sh. Eesti-Vene piirialal.

Friendly Cities” uurib, kuidas parandada puuetega inimeste ligipääsu võimalusi loodus- ja kultuuripärandile ja vahendab  kogemusi Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa ühenduste vahel. Projekti juhib Chudskoi Projekt Pihkvast.

Myanmari MTÜde suutlikkuse tõstmine
-
viiakse ellu Poola ja Myamanri partnerite koostöös, ÜRO demokraatia fondi toetusel

Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes - koostöös MTÜga "Naised Narochi piirkonna taassünni eest”

Keskkonnaharidus, veemajandus:
Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine  on Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi projekt, mida viime ellu koos 5 Eesti partneri ning Norra Loodusuuringute Instituudiga

Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. a. 
Email again:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: