© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Käimasolevad projektid

Maailmaharidus:
Orienteerumisretk 2017
  on Arengukoostöö Ümarlaua toetatav teavitusprojekt, mille tegevusteks on Räpinas ja Tartus orienteerumisretke korraldamine noortrele ning teistele

SAME world projekt keskendub maailmahariduse edendamisele kümnes Euroopa riigis, Itaalia MTÜ  C.I.E.S. Onlus juhtimisel

SISUMMA - on Kodanike Euroopa programmi poolt rahastatud projekt, mis keskendub sallivuse,  vähemuste integratsiooni ning noorte meedia-alse kirjaoskuse teemadele

REMEDY - Mineviku hääled (The Voice from the Past – Recalling Memories in Diversity) - Kodanike Euroopa programmi projekt ajaloolise mälu teemadel

ECOLIT on ERASMUS+ programmi poolt rahastatud projekt täiskasvanute majandusalaste põhioskuste ja võtmepädevuste suurendamiseks

Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:
EL- ja idapartnerlusriikide kodanikuühiskonna koostöö konverents

EPICAH on Interreg Europe projekt loodus- ja kultuuripärandi edendamisest EL piirialadel

Borders in Globalisation on jätkuks EL 7.Raamprogrammi EUBORDERREGIONS projektile, mis uurivad sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välisipiirialadel sh. Eesti-Vene piirialal.

Friendly Cities” uurib, kuidas parandada puuetega inimeste ligipääsu võimalusi loodus- ja kultuuripärandile ja vahendab  kogemusi Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa ühenduste vahel. Projekti juhib Chudskoi Projekt Pihkvast.

Myanmari MTÜde suutlikkuse tõstmine
-
viiakse ellu Poola ja Myamanri partnerite koostöös, ÜRO demokraatia fondi toetusel

Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes - koostöös MTÜga "Naised Narochi piirkonna taassünni eest”

Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine - koostöös Valgevene MTÜga Green Network

Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis-  eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust Gruusias, samuti algatada Temi kogukonnas mahemahlade tootmist


Keskkonnaharidus, veemajandus:
Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine  on Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi projekt, mida viime ellu koos 5 Eesti partneri ning Norra Loodusuuringute Instituudiga

Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. a. 
Email again:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: